BENELUX/PENTA – resultaten studie / résultats de l'étude: “Power System Flexibility in the Penta Region – Current State and Challenges for a Future Decarbonised Energy System”

 

‘De flexibiliteitsnoden, door de steeds grotere integratie van zon- en windenergie, zullen tweemaal zo groot zijn tegen 2030 en zesmaal zo groot tegen 2050’. Dat is één van de belangrijkste conclusies uit een onderzoek ‘ Power System Flexibility in the Penta Region‘.

 

Met de energietransitie krijgt het elektriciteitsnet te maken met steeds meer intermittente wind- en zonne-energie. Grensoverschrijdende energiebewegingen, opslag en vraagbeheer worden een dagelijkse realiteit om schommelingen in de energievoorziening efficiënt en stabiel op te vangen.

 

Dit alles, zo meldt de studie, brengt bijkomende investeringen met zich mee. Het onderzoek toont ook aan dat regionale samenwerking een belangrijke factor is om kosten zo gunstig mogelijk te houden. Zo kan een betere grensoverschrijdende aanpak de noodzaak tot extra flexibiliteit substantieel verlagen. Volgens de studie kan het Pentalaterale Energieforum hierin een belangrijke rol spelen door de nodige grensoverschrijdende coördinatie en samenwerking te stimuleren.

 

De onderzoekers schuiven ook enkele aanbevelingen naar voren om de transformatie van de huidige energiesystemen in goede banen te leiden, onder meer op het vlak van regelgeving, het beheer van het energiesysteem en de inrichting van de elektriciteitsmarkt.

 

Deze studie is de derde uit een reeks samenhangende onderzoeken en de eerste uitgevoerd door het Benelux-secretariaat op vraag van Penta. Eerder werd ook al een studie rond methodes voor leveringszekerheidsanalyses opgeleverd en binnenkort volgt een studie naar de bouwstenen voor een gezamenlijke visie op een koolstofvrij energiesysteem.

 

 --------

 

‘Les besoins en flexibilité, dus à l’intégration croissante des énergies solaire et éolienne, seront deux fois plus importants d’ici 2030 et six fois plus importants d’ici 2050’. C’est l’une des principales conclusions d’une étude ‘ Power System Flexibility in the Penta Region’.

 

Avec la transition énergétique, le réseau électrique gère de plus en plus d’énergie intermittente, venant d’énergie éolienne et solaire. Les mouvements transfrontaliers d’énergie, le stockage et la gestion de la demande deviennent une réalité quotidienne pour gérer les fluctuations de l’approvisionnement énergétique de manière efficace et stable.

 

Tout cela, selon l’étude, implique des investissements supplémentaires. L’étude montre également que la coopération régionale est un facteur important pour maintenir les coûts à un niveau aussi bas que possible. Par exemple, une meilleure approche transfrontalière peut réduire considérablement le besoin de flexibilité supplémentaire. Selon l’étude, le Forum pentalatéral de l’énergie peut jouer un rôle important à cet égard en encourageant la coordination et la coopération transfrontalières nécessaires.

 

Les chercheurs ont également formulé quelques recommandations pour gérer la transformation des systèmes énergétiques actuels, notamment en termes de réglementation, de gestion des systèmes énergétiques et de conception du marché de l’électricité.

 

Cette étude est la troisième d’une série d’études connexes et la première réalisée par le Secrétariat Benelux à la demande du Penta. Auparavant, une étude sur les méthodes d’analyse de la sécurité d’approvisionnement a également été livrée et une étude sur les éléments constitutifs d’une vision commune d’un système énergétique sans carbone suivra bientôt.