BENELUX – Workshop groene waterstofeconomie: een niet te missen kans in Benelux-verband / Séminaire Economie hydrogène durable : un potentiel à saisir au sein du Benelux, Delft, 30.6.2017

 

Op 30 juni vond in Delft onder Nederlands voorzitterschap een Benelux-workshop over groene waterstofeconomie plaats. Tijdens dit event deelden de bevoegde ministeries van de Benelux hun ideeën in aanwezigheid van onderzoeksinstellingen en vertegenwoordigers uit de private sector. 

Waterstof staat centraal bij de energietransitie en levert meerdere interessante voordelen op voor bijvoorbeeld mobiliteit. Zowel voor vervoer over de weg alsook de waterweg. Zo mikt het recent door de Europese Commissie geselecteerde grensoverschrijdende project H2 Benelux op de aanleg van 12 waterstoftankstations in heel het Benelux-gebied. 

Maar ook het omzetten van overtollige windenergie in waterstof door middel van elektrolyse zou voor de huidige energie productie en distributie wel eens echte gamechanger kunnen worden. Want als uit windenergie, waterstofgas gemaakt kan worden en dit zou middels het bestaande netwerk van gasleidingen getransporteerd kunnen worden. Dan zouden heel wat knelpunten van het huidige elektriciteitsnetwerk wel eens ondervangen kunnen worden met groene waterstof. Over dit soort scenario´s en de rol die de Benelux, zowel qua inhoud als qua schaal hierin zou kunnen spelen, werd hardop nagedacht tijdens het Benelux Waterstof Evenement. 

Afgezien van de lopende projecten is een horizontale benadering van de waterstofeconomie, t.w. de onderlinge verbinding van productie, markten, infrastructuur en maatschappelijke aspecten, volstrekt noodzakelijk. Er werden diverse aanbevelingen opgesteld, zoals het bevorderen van de ombouw van aardgaspijpleidingen, de aanpassing van de gaswet en de regeling van certificaten of garanties van oorsprong voor groene waterstof.

Voor verdere informatie: y.jarine@benelux.int

_________________________________

 

Un atelier Benelux sur l’économie hydrogène durable a été organisé le 30 juin dernier à Delft sous la présidence néerlandaise. Lors de cet événement, les ministères compétents du Benelux ont échangé leurs idées sur le sujet en présence d’instituts de recherche et de représentants du secteur privé. 

Au cœur de la transition énergétique, l’hydrogène est considéré comme un vecteur possédant plusieurs avantages intéressants pour le transport, tant routier que fluvial. Ainsi, le projet transfrontalier « H2 Benelux » sélectionné par la Commission européenne vise à installer 12 stations de rechargement hydrogène sur toute le territoire Benelux. 

Mais la transformation de l’énergie éolienne excédentaire en hydrogène au moyen de l’électrolyse pourrait bien également changer la donne pour la production et la distribution d’énergie à l’heure actuelle. Car si du gaz hydrogène peut être fabriqué à partir de l’énergie éolienne et peut être transporté moyennant le réseau existant de canalisations, bien des problèmes du réseau d’électricité actuel pourraient être résolus grâce à l’hydrogène vert. Ce genre de scénarios et le rôle que le Benelux pourrait y jouer tant en termes de contenu qu’en termes d’échelle ont alimenté les débats au cours de l’événement Benelux sur l’hydrogène. 

Au-delà des projets en cours, il est essentiel d’adopter une analyse transversale de l’économie hydrogène, à savoir la combinaison de la production, des marchés, de l’infrastructure et des aspects sociétaux. Diverses recommandations ont été élaborées, telles qu’encourager la reconversion de pipeline, l’adaptation de la législation sur le gaz, ainsi que l’harmonisation des certificats d’origine pour l’hydrogène durable.

Pour en savoir plus : y.jarine@benelux.int