BENELUX: Benelux-ministers streven naar één vrije ruimte voor elektrisch rijden / Les ministres Benelux coopèrent pour un espace unique de l’électromobilité, 7.12.2017

 

Overheden en sectororganisaties slaan handen in elkaar

Onder Nederlands voorzitterschap van de Benelux vond op 7 december een grote drielanden conferentie plaats om te komen tot een Benelux Zero-Emission regio. De Nederlandse staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven, de Vlaams minister voor Energie, Bart Tommelein, de Waalse minister voor Energie, Jean-Luc Crucke (vertegenwoordigd) en de Luxemburgse staatssecretaris voor Duurzame ontwikkeling en Infrastructuur, Camille Gira ondertekenden in Den Haag een Benelux-Politieke Verklaring om het voor bestuurders van elektrische voertuigen makkelijker te maken hun voertuig op te laden en te betalen in het buurland. 

Nog te vaak vormen grenzen barrières en is het voor bestuurders van e-voertuigen moeilijk om de juiste informatie te vinden over de locatie, beschikbaarheid en kostprijs van laadpunten over de grens. Bovendien kan de elektrisch rijder in het buitenland nog niet bij alle laadpunten betalen met de laadpas of app die zij in hun eigen land gebruiken. Met als gevolg dat de reikwijdte van e-wagens gevoelsmatig beperkt blijft tot binnen de landsgrenzen. De ministers willen hier nu verandering zien en benadrukken dat een verdere doorbraak van elektrische wagens er niet kan komen zonder een vlot toegankelijk netwerk van laadpunten. 

Adjunct-secretaris-generaal Benelux, Luuk Blom : “De bestuurders van elektrische wagens moeten zich vrij voelen binnen de Benelux en kunnen vertrouwen op een overal toegankelijk laadnetwerk. Net zoals je dat vandaag met de benzine of diesel wagen kunt. De Benelux loopt weliswaar voorop in Europa, maar naar verhouding is het wagenpark nog lang niet schoon genoeg. Dit initiatief moet daarbij helpen.” 

Met deze verklaring wordt een grenzeloos elektrisch rijden gestimuleerd in de Benelux-regio waar maar liefst 1/4 van alle plug-in hybride en volledig elektrische voertuigen en bijna 1/3 van alle oplaadpunten in de Europese Unie zich bevinden. 

Samenwerking overheid en bedrijfsleven 

De Benelux-landen spreken in de verklaring de gezamenlijke ambitie uit van optimale toegang tot laadpunten, eenvoudig betalen voor laadsessies en prijstransparantie. Om dit te bereiken is vooral samenwerking tussen laadaanbieders noodzakelijk. De ministers moedigen daarom de laadaanbieders aan om hun laadpunten en diensten in de Benelux aan elkaar te koppelen en voor iedereen eenvoudig toegankelijk te maken. Dit moet ertoe leiden dat rijders in het buiteland met hun eigen laadpas of app kunnen betalen voor een laadsessie. Ook moet werk gemaakt worden van ‘real time’ informatie over locatie en beschikbaarheid van laadstations. Ze zullen de Benelux gebruiken voor verdere gezamenlijke acties om deze doelstellingen te bereiken. 

De sectororganisaties voor aanbieders van laaddiensten ‘Open Chargepoint Belgium’ (BE), eViolin (NL) en Chargy (LU) drukten ook hun engagement uit om te gaan samenwerken voor grenzeloze toegang tot laaddiensten in de Benelux-landen en ondertekenden hiervoor een letter of intent. Zij maken afspraken over onder meer de uitrusting van laadstations en mogelijkheden voor rijders om met de eigen laadpas of app te betalen in het buitenland. 

Samen in de EU 

Verder kondigden de Benelux-ministers aan te gaan samen te werken rond de implementatie van EU-Richtlijnen over laadinfrastructuur en hun steun te verlenen aan een Europees actieplan over het garanderen van grensoverschrijdende toegang tot laadinfrastructuur en e-mobiliteitsdiensten. 

De Benelux-landen lopen voorop in de EU met hun wil om e-mobiliteitsdiensten grensoverschrijdend beschikbaar te willen maken. Het is een mooi staaltje van regionaal beleid dat concreet invulling geeft aan EU-doelstellingen. 

Dit alles draagt bovendien bij tot het halen van de Europese klimaat- en energiedoelstellingen en ook passen deze acties binnen het Klimaatakkoord van Parijs.

Voor meer informatie: y.jarine@benelux.int

 

 ------------------------------------

 

Autorités et organisations sectorielles sur la même longueur d'onde.

Une grande conférence des trois pays s'était tenue le 7 décembre sous la présidence néerlandaise du Benelux en vue de parvenir à une région Benelux zéro émission. La secrétaire d'État néerlandaise à l'Infrastructure et aux Voies hydrauliques, Stientje van Veldhoven, le ministre flamand de l'Énergie, Bart Tommelein, le ministre wallon de l’Energie, Jean-Luc Crucke (représenté) et le secrétaire d'État luxembourgeois au Développement durable et aux Infrastructures, Camille Gira ont signé à La Haye une déclaration politique Benelux visant à faciliter, pour les conducteurs de véhicules électriques, les recharges et leur paiement dans un pays voisin. 

Les frontières constituent encore trop souvent un frein et il est difficile pour les conducteurs de véhicules électriques de trouver les bonnes informations sur la localisation, la disponibilité et le prix du chargement de l'autre côté de la frontière. En outre, le conducteur d’un véhicule électrique ne peut pas encore payer les bornes de recharge à l’étranger avec leur carte de membre ou leur application mobile qu’ils utilisent dans leur propre pays. En conséquence, la portée des voitures électriques reste limitée au territoire national. Les ministres souhaitent que cela change et soulignent qu'une nouvelle percée des voitures électriques ne pourra pas se faire sans un réseau de recharge aisément accessible. 

Secrétaire général adjoint du Benelux, Luuk Blom : «  Les conducteurs de voitures électriques doivent se sentir libres de circuler au sein du Benelux et pouvoir compter sur un réseau de recharge accessible partout, comme c'est le cas aujourd'hui avec l'essence ou le diesel. Le Benelux est certes pionnier en Europe, mais, en comparaison, son parc automobile n'est pas encore assez propre. Cette initiative doit permettre d'y remédier ». 

Cette déclaration stimule une électromobilité sans frontières dans la région Benelux, où se trouvent au moins un quart de toutes les hybrides rechargeables et des véhicules intégralement électriques, et presque un tiers des bornes de recharge de l'Union européenne. 

Coopération entre autorités et entreprises 

Les pays du Benelux expriment dans la déclaration politique leur ambition commune d’atteindre un accès optimal aux points de charge pour véhicules électriques, de faciliter le paiement des recharges et accroître transparence des prix.  Afin d’atteindre cet objectif, la coopération entres les fournisseurs de points de charge est nécessaire. Les ministres encouragent ces fournisseurs à relier les bornes de recharge et de service dans le Benelux et de les rendre plus accessible pour tout le monde. Cette initiative doit également mener à ce que les conducteurs de véhicules électriques puissent payer à l’étranger avec leur carte de membre ou leur application mobile. Par ailleurs, il convient de travailler également sur la diffusion d'informations en temps réel sur la localisation et sur la disponibilité des stations de recharge. Ils utiliseront également le Benelux pour mener de nouvelles actions communes visant à réaliser ces objectifs. 

Les organisations sectorielles pour les fournisseurs de bornes de recharge « Open Chargepoint Belgium » (BE), eViolin (NL) et Chargy (LU) ont exprimé leur volonté de coopérer pour un accès sans  frontières de services de recharge dans les pays Benelux et ont signé une déclaration d'intention à cet effet.  Ces organisations concluront des accords concernant, entre autres, l'équipement des stations de recharge et les possibilités pour les conducteurs de payer à l'étranger avec leur carte de membre ou leur application mobile. 

Ensemble dans l'UE 

Par ailleurs, les ministres des pays Benelux ont annoncé qu'ils allaient coopérer dans le cadre de la mise en œuvre des directives européennes relatives à l'infrastructure de chargement et soutenir un plan d'action européen sur la garantie d'un accès transfrontalier à cette infrastructure et aux services d'électromobilité transfrontaliers.

Les pays Benelux précèdent aussi l'Union européenne dans leur volonté de rendre les services d'électromobilité disponibles sur le plan transfrontalier. Il s'agit d'un bel exemple de politique régionale qui concrétise les cadres et les objectifs européens. 

Ceci contribue en outre à la réalisation des objectifs européens en matière de climat et d'énergie, et s'intègre par ailleurs à l'accord de Paris sur le climat.

Pour en savoir plus : y.jarine@benelux.int