WaterstofNet - Belgische studie grootschalige import waterstof / étude belge sur l'importation à grande échelle d'hydrogène 2

 

Waterstofnet en zeven grote industriële spelers en publieke stakeholders Deme, Engie, Exmar, Fluxys, Port of Antwerp, Port of Zeebrugge) bundelen hun krachten in een pioniersstudie rond de grootschalige import van waterstof uit andere continenten.

 

In een waterstofeconomie is waterstof een belangrijke drager voor hernieuwbare energie. Cruciaal voor een waterstofeconomie is het opwekken van voldoende hernieuwbare elektriciteit voor de productie van waterstof. In België is er nog niet voldoende wind- of zonne-energie aanwezig, waardoor een deel van de nodige hernieuwbare energie geïmporteerd zal moeten worden. De studie zet gecoördineerd en gericht de schouders onder projecten die het produceren, transporteren en opslaan van waterstof vorm geven. Zo zou de waterstof bijvoorbeeld uit landen als Chili of Oman naar België verscheept kunnen worden.

Roadmap voor waterstof als energiedrager
In de eerste fase maken de partners een analyse van de volledige import- en transportketen van waterstof. Het opzet is de financiële, technische en regelgevende aspecten in kaart brengen van verschillende onderdelen in de logistieke keten (productie, laden en lossen en transport over zee en via pijpleidingen). De uitkomst is een roadmap die aangeeft op welke manier waterstof best vervoerd wordt voor de verschillende toepassingen binnen de energie- en chemiesector. Naar verwachting zal die analyse ongeveer een jaar in beslag nemen.  

 

Voor verdere informatie.

------------

Waterstofnet et sept grands acteurs industriels et publics (Deme, Engie, Exmar, Fluxys, le port d’Anvers et le port de Zeebruges) unissent leurs forces dans une étude pionnière sur l’importation à grande échelle d’hydrogène à partir d’autres continents.

 

Dans une économie de l’hydrogène, ce dernier constitue une source importante d’énergie renouvelable. Générer suffisamment d’électricité renouvelable pour produire de l’hydrogène est crucial pour une économie de l’hydrogène. La Belgique ne dispose pas encore de suffisamment d’énergie solaire ou éolienne, si bien qu’une partie des énergies renouvelables nécessaires devront être importées. L’étude met l’accent de manière coordonnée et ciblée sur des projets qui façonnent la production, le transport et le stockage de l’hydrogène. L’hydrogène pourrait par exemple être transporté par bateau vers la Belgique à partir de pays comme le Chili ou Oman.

Feuille de route pour l’hydrogène comme source d’énergie
Dans une première phase, les partenaires analyseront l’ensemble de la chaîne d’importation et de transport de l’hydrogène. L’objectif est d’identifier les aspects financiers, techniques et réglementaires des différents maillons de la chaîne logistique (production, chargement, déchargement et transport par mer et par pipeline). Le résultat est une feuille de route qui indique la meilleure manière de transporter l’hydrogène pour les diverses applications dans le secteur de l’énergie et de la chimie. L’analyse devrait prendre environ un an. 

 

Pour de plus amples informations