Benelux – succesvolle “Kick Off”-conferentie van het Benelux Energie Expertise Netwerk / Succès de la conférence de lancement du réseau Benelux d’expertise énergétique

 
 

Energie Innovatie begint in de Benelux! Daarmee opende Luc Willems, adjunct Secretaris Generaal van de Benelux, de Kick Off Conferentie van het Benelux Energie Expertise Netwerk die op 28 september  in Brussel plaatsvond. Europese, nationale en regionale overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven discussieerden over de vragen op welke terreinen de Benelux-landen noodzaak of baat hebben bij samenwerking als het gaat om de energie transitie en hoe dit bereikt kan worden

De drie Benelux staten zijn relatief klein, dichtbevolkt en sterk geürbaniseerd. Er heerst er een enorme bedrijvigheid die gepaard gaat met gigantische vervoersstromen. Er is een sterke energie behoefte en de energie opwekking heeft verschillende bronnen doorheen de Benelux die elkaar potentieel aanvullen. Dat maakt dat de Benelux zich goed leent voor test projecten in het kader van de energie transitie. 

Door de speciale positie van de Benelux Unie in Europa kunnen duurzame energie projecten eenvoudiger grensoverschrijdend worden opgezet. Zowel het huidige Luxemburgse, als ook het in 2016 plaatshebbende Nederlandse EU voorzitterschap, zetten sterk in op regionale energie samenwerking.

Het Benelux Energie Expertise Netwerk gaat zich vooral richten op flexibiliteit in de elektriciteitsvoorziening, vragen rond energie en duurzame mobiliteit en de vorming van de Benelux “energie workforce” voor de toekomst. Het netwerk wil concrete samenwerking en coördinatie tussen de Benelux landen en de netwerkleden stimuleren. Verschillende netwerkleden presenteerden projecten en mogelijkheden tot samenwerking.

De kansen voor Benelux samenwerking werden onderstreept door de aankondiging van het KIC Inno Energy Fonds dat in januari 2016 een call voor energie innovatie projecten zal plaatsen, waarvoor per project potentieel ondersteuning beschikbaar is van 500.000 tot 5.000.000 Euro. 

Bijgevoegd vindt u het programma en de presentaties die gedurende de dag gehouden werden.

Voor vragen: w.martens@benelux.int

 ------------

L'innovation en matière d'énergie commence au sein du Benelux ! C'est par ces mots que Luc Willems, secrétaire général adjoint du Benelux, a ouvert la conférence de lancement du réseau Benelux d'expertise énergétique, organisée le 28 septembre à Bruxelles. Les autorités européennes, nationales et régionales, les centres de connaissances et les entreprises ont cherché à identifier les domaines qui nécessiteraient ou bénéficieraient d’une coopération Benelux en matière de transition énergétique, et ont étudié la manière d'y parvenir.

Les trois pays du Benelux sont relativement petits, densément peuplés et fortement urbanisés. Ils foisonnent d'activités économiques associées à d'énormes flux de marchandises. Le besoin en énergie est considérable et la production d'énergie passe par différentes sources susceptibles de se compléter à travers le Benelux. En conséquence, le Benelux se prête bien aux projets de test dans le cadre de la transition énergétique.

La position spécifique de l'Union Benelux en Europe permet de mettre plus facilement en place, au niveau transfrontalier, des projets liés à l'énergie durable. Tant l'actuelle présidence luxembourgeoise de l'UE que la présidence néerlandaise qui lui succèdera en 2016 misent fortement sur la coopération régionale en matière d'énergie.

Le réseau Benelux d'expertise énergétique visera principalement la flexibilité de l'approvisionnement en énergie, les questions relatives à l'énergie et à la mobilité durable ainsi que la formation d'une main-d'œuvre spécialisée pour l'avenir. Le réseau souhaite encourager la coopération concrète et la coordination entre les pays du Benelux et les membres du réseau. Divers membres du réseau ont présenté des projets et des possibilités de coopération.

Les opportunités pour la coopération Benelux ont été soulignées par l'annonce du KIC Inno Energy Fonds d'un appel à projets innovants en matière d'énergie, qui sera lancé en janvier 2016, pour lequel un soutien potentiel de 500.000 à 5.000.000 euros sera disponible par projet. 

Vous trouverez ci-joint le programme et les présentations exposées pendant cette journée.

Des questions ?: w.martens@benelux.int

 • Programma Frans
 • Programma Nederlands
 • Presentatie Europese en Mondiale Energie Ontwikkelingen, K. van Leun, ECOFYS
 • Presentatie Vooraankondiging Call for Proposals, F. Steggink, KICInnoEnergy Benelux
 • Presentatie EnergieAgenturNRW, C.G. von Buquoy
 • Presentatie Project Energyvally
 • Presentatie Project RuimteVlaanderen
 • Presentatie Project Luxembourg Institute for Science and Technology (LIST)
 • Presentatie Project Cenurbe
 • Presentatie Project Hanzehogeschool
 • Presentatie Project Universiteit Gent SET
 • Presentatie Project Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
 • Presentatie Project Energyville
 • Presentatie Project Waterstofnet