New Energy Coalition – Seminar “Naar een waterstof energie economie” / “Towards a hydrogen energy economy”, Brussel / Brussels, 19.6.2019

 

Om de klimaatdoelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te bereiken verkennen de EU, haar  lidstaten en subnationale bestuurslagen gezamenlijk met het bedrijfsleven en belanghebbenden, actief verschillende manieren om koolstofvrij te worden. Het potentieel van (duurzame) waterstof als energie- en klimaatoplossing is onderwerp van discussie in academische en beleidskringen. Ervaringsdeskundigen en belanghebbenden uit alle onderdelen van de energiewaardeketen zoeken naar manieren om het potentieel van waterstof in de praktijk te brengen.

 

Dit seminar wil een bijdrage leveren aan het oplossen van de implementatiepuzzel door relevante vragen te bespreken in expertpanels met stakeholders, zoals overheden en het bedrijfsleven. Tevens zullen ook recente initiatieven in Noord-Nederland onder de aandacht brengen die als voorbeeld zouden kunnen dienen hoe een relevant ecosysteem voor waterstofenergie zou kunnen worden ontwikkeld.

 

Programma

Verder informatie

--------------

In order to achieve the climate goals of the Paris Agreement, the EU, Member States and subnational governments, together with industry and other stakeholders, are actively exploring various ways towards decarbonization. The potential of (sustainable) hydrogen as an energy and climate solution is an actively debated topic in academic and policy circles. Practitioners and stakeholders along the energy value chain are looking for ways to translate the potential of hydrogen into practice.

 

This seminar aims to contribute to solving the implementation puzzle by debating relevant issues with expert panelists from stakeholders involved including governments and industry. It will also showcase recent initiatives in the Northern Netherlands as a case study of how a relevant hydrogen energy ecosystem could be developed. 

 

Program

Further information